Jaunumi

Sanda Kraukle – zvērināta advokāte, sertificēta maksātnespējas procesu administratore

2017.gada 30.oktobris

Portālā ITiesibas ir publicēts raksts, kurā zvērināta advokāte Sanda Kraukle sniedz nelielu ieskatu darba spēka nomas tiesiskajā regulējumā. Raksts pieejams ŠEIT

2017.gada 22.septembris

Zvērināta advokāte Sanda Kraukle piedalījās Latvijas Ārstu kongresa sēdē Medicīna un jurisprudence.

2017.gada 14.septembris

Zvērināta advokāte Sanda Kraukle tikās ar investoriem no Ķīnas Tautas Republikas, lai apspriestu jautājumus attiecībā uz ārvalstu investīcijām Latvijas Republikā.

2017.gada 13.septembris

Portālā ITiesibas ir publicēts raksts, kurā zvērināta advokāte Sanda Kraukle sniedz skaidrojumu par cesijas līguma būtību. Raksts pieejams: http://itiesibas.lv/raksti/saistibu-tiesibas/saist...

2017.gada 13.jūnijs

Cēsu rajona tiesa apmierināja zvērinātas advokātes Sandas Kraukles nepilngadīgās klientes celto mantojuma prasību, kura tika celta pret pusmāsu, kura likumiskā mantošanas procesa rezultātā mantoja visu tēva atstāto mantojumu. Tiesa spriedumā atzina prasītāju par līdzmantinieci, atzina par spēkā neesošu mantojuma apliecību un atzina prasītājas mantojuma tiesības uz 1/2 no tēva atstātā mantojuma."

2017.gada 7-11.aprīlis


Zvērināta advokāte Sanda Kraukle devās uz Slovākiju, Ždiar, lai kārtotu nepilngadīgās klientes tēva atstatā mantojuma lietu.

2017. gada 30. janvāris

2017. gada 30. janvārī Rīgas apgabaltiesa, kā apelācijas instances tiesa atkārtoti nosprieda apmierināt zvērinātas advokātes Sandas Kraukles klienta prasību, kas tika celta pret bijušo laulāto 9 gadus pēc laulības šķiršanas, par laulāto kopmantas – dzīvokļa īpašuma – sadali, kas tika ierakstīts zemesgrāmatā uz bijušās sievas vārda. Tiesa spriedumā atzina prasītāja, kā bijušā laulātā, īpašuma tiesības uz domājamo daļu no strīdus dzīvokļa īpašuma un šajā daļā dzēsa zemesgrāmatā atbildētājas īpašuma tiesības.

2017. gada 23. janvāris

Zvērināta advokāte Sanda Kraukle pārstāvēja Administratīvajā rajona tiesā Krievijas Federācijas pilsoni un viņa ģimenes locekļus strīdā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi par termiņuzturēšanās atļaujas reģistrēšanas termiņu noteikšanu. Proti, 2016. gadā Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde mainīja praksi un savos lēmumos noteica nevis katru gadu vienu un to pašu datumu termiņuzturēšanās atļaujas reģistrācijai, bet gan datumi tika noteikti, vadoties pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes lēmuma izdošanas datuma. Kā rezultātā tika nepamatoti samazināts beigu datums termiņuzturēšanās atļaujas derīguma termiņam. Ar 2017. gada 23. janvāra spriedumu Administratīvā rajona tiesa atzina par nepamatotu iestādes līdzšinējās prakses maiņu un apmierināja pieteicēja pieteikumu par labvēlīgāka administratīvā akta izdošanu.

2017. gada 6. janvāris

Zvērināta advokāte Sanda Kraukle pārstāvēja Rīgas Latgales priekšpilsētas tiesā maksātnespējīgās sabiedrības pārstāvjus – bijušos valdes locekļus –, pret kuriem maksātnespējas procesa administrators cēla prasību tiesā saskaņā ar Maksātnespējas likumā jaunieviesto normu, proti, 72.1 pantu, kas paredz administratoram tiesības celt prasību tiesā par zaudējumu piedziņu pret bijušajiem sabiedrības valdes locekļiem gadījumā, ja administratoram netiek nodoti sabiedrības grāmatvedības dokumenti. Prasības apmērs EUR 1 060 949,07. Zvērināta advokāte Sanda Kraukle tiesvedības gaita pierādīja, ka maksātnespējas procesa administrators nav pierādījis judikatūrā nostiprinātos zaudējuma piedziņas priekšnoteikumus, proti, valdes locekļu neattaisnoto rīcību, zaudējumu esamību un cēloņsakarību starp rīcību un zaudējumiem. Ar 2017. gada 6. janvāra spriedumu tiesa pilnībā noraidīja celto prasību.